Интернет съкровищница

Навлизайки в Божественото неведение, човек става вещ, той получава другото Знание – Висшето Знание.