Интернет съкровищница

Всяка действаща причина действува заради крайната си цел, за да намери отдих и Покой в последната Причина.